Sök projektbidrag

På Blomsterfonden jobbar vi aktivt med att identifiera projekt och potentiella partnerskap som främjar seniorers boende- och levnadsförhållanden. Främst sker det genom en fortlöpande dialog med professionella aktörer på fältet. Målsättningen för våra understöd är att med så stor genomslagskraft som möjligt göra livet litet bättre för så många seniorer som möjligt.

Förslag på samarbete?​ 

Har du en idé som faller inom ramarna för Blomsterfondens ändamål? Är din idé skalbar och är den ett komplement till välfärdsområdenas ansvar? Tveka inte att kontakta vd Anna Talasmäki på anna.talasmaki@blomsterfonden.fi. och berätta vad du skulle vilja uppnå!​

Allmän ansökan​ 

Ansökningstid för allmänna ansökningar är september. Hösten 2024 är den totala maximibudgeten för understöd 160.000 euro. 

Sökande bör vara ett samfund. Blomsterfonden beviljar inte understöd åt privatpersoner. Företag kan i undantagsfall beviljas understöd, till exempel för delfinansiering av pilotprojekt som verkar direkt för allmän nytta. 

För att uppfylla Blomsterfondens syfte bör ändamålet gynna seniorer och direkt eller indirekt förbättra seniorers boende- och/eller levnadsförhållanden.  

Projekt med följande egenskaper prioriteras: 

 • Projektet har tydliga ramar, en sakkunnig ledning, samt en trovärdig projektplan och budget.
 • Projektet gynnar ett stort antal seniorer inklusive svenskspråkiga​.
 • Projektets positiva verkan är långvarig och fortgår efter att projektet är slutfört.
 • Projektet är ett pilotprojekt som testar lovande innovationer.
 • Projektet går ut på att vidareutveckla verksamhet eller en innovation med tidigare bevisad potential.
 • Projektet är av sådan natur, att det inte finansieras av välfärdsområden.​
 • Projektet har förutsättningar att utmynna i en produkt eller tjänst som välfärdsområdena vill köpa. 

Blomsterfondens språk är svenska och hemvist Helsingfors. Därför prioriteras projekt med koppling till det svenska språket och Helsingforsregionen. 

Följande egenskaper har negativ påverkan på understödsbeslut:

 • ​Ansökan gäller etablerad, fortlöpande verksamhet​.
 • Det saknas övertygande bevis för att projektet gynnar seniorer​.
 • Projektet faller inom ramen för välfärdsområdens ansvar.​
 • Blomsterfondens understödsbudget är mindre än det ansökta beloppet. 
   

Ansökningsförfarandet 

Blomsterfonden använder Deskys bidragshanteringssystem.

Frågorna i ansökningsblanketten kan du bekanta dig med här.

Blomsterfondens styrelse beslutar om fördelning av understöd på basis av inkomna, kompletta ansökningar. Beslut delges sökanden i november.  

Efter inlämnande av ansökan kommer du att få e-postmeddelanden gällande din ansökan från Desky.


Till ansökningsformuläret
 

Tidigare beviljade understöd

Centralförbundet för de gamlas väl, 294.000 euro för ett treårigt projekt kring gruppträningsprogrammet för par som diagnostiserats med minnessjukdom. Understödet används för att översätta programmet till svenska och introducera det på nya orter i Svenskfinland.