Blomsterfondens historia

Idén att ersätta blomsterhyllningarna vid begravningar med adresser kom från Sverige. Där hade man 1921 lyckats samla in medel via just adresser för att bygga landets första åldringshem. Hösten 1925 stod följande upprop att läsa i Hufvudstadsbladet: 

Lyxen med blomster vid begravningar överskrider ofta det förnuftigas och skönas gränser, men vänner och beundrare till den döde, hav svårligen något annat sätt att ägna den bortgångnes minne sin hyllning. Om rummet, där den döde före sin sista färd vilar, är klätt med blommor, och kistan blir blomsterprydd, så förtar detta mycket av det bittra, som döden lämnar. Men kransar och blommor med band i alla färger, varmed många gravar höljas, vissna snart och endast öka intrycket av död och förgänglighet. 

Uppropet var undertecknat av bland andra Amos Andersson, Max von Bonsdorff, Ernst von Born, Leo Ehrnrooth, August Ramsay och Rabbe Axel Wrede. 

Det blev startskottet för Blomsterfonden. 

Ett sekel av stöd till de äldre 


1926
Föreningen Blomsterfonden grundas med ändamålet att söka lindra den tysta nöden huvudsakligen genom att inrätta och underhålla bostäder för obemedlade gamla och orkeslösa personer. Till föreningens första styrelse hörde R.F. Wrede, G. Salingre, G. Zitting, Vivi Lindberg, S.W. Roos, G. Sidorow, A.V. Lindberg, Gärda Juselius och suppleanter var Ami Furuhjelm och M. Bernström.​ 

1934
Föreningen beslutar att förverkliga byggandet av Blomstergården, ett hem för gamla, på Pohjolagatan 40–44 i Kottby​.

1936
Hemgården, Blomsterfondens första hus, står inflyttningsklart. ​ 

1940
Föreningen omkonstrueras till stiftelse. Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors införs i stiftelseregistret.​ Styrelsemedlemmar är då William Forsman, A.V. Lindberg, Claes von Collan, Georgie Leinberg, Mia Nylund, Gärda Juselius, Valborg Stead och Sonja Koreneff.​ 

Helenahemmet, Blomsterfondens andra hus, vars bygge varit möjligt tack vare Tyra Borgs generösa donation står klart.​ 

1952
Blomsterfondens tredje hus Berga blir klart för inflyttning​.

1995
Stiftelsen Fridhälls så kallade Gubbhem flyttar in i Hemgården.​ 

2013
Folkhälsan flyttar in i alla tre husen och tar över vårdverksamheten som Blomsterfondens hyresgäst​. 

2016
Stiftelsen Fridhäll fusioneras med Blomsterfonden​. 

2022
Blomsterfonden säljer fastigheterna på Pohjolagatan 40–44 åt Folkhälsan​. 

2023
Blomsterfonden blir en understödsstiftelse, med förnyat syfte som lyder: Stiftelsens ändamål är att skapa förutsättningar för ändamålsenliga boende- och levnadsförhållanden för seniorer. Blomsterfonden blir medlem i intresse- och understödsföreningen Stiftelser och fonder rf.