Placeringsverksamhet

Stiftelsen Blomsterfondens placeringsverksamhet har som mål att skapa värde i form av en avkastning som gör det möjligt att uppfylla syftet som en understödjande stiftelse. Placeringsstrategin grundar sig på en evig placeringshorisont där hållbarhet och likviditet är viktigt.

Stiftelsens riskjusterade årsavkastningsförväntning är 4 %. Målsättningen är att avkastningen skall täcka såväl understöd som stiftelsens förvaltningskostnader och ge utrymme för nyinvesteringar.

Stiftelsens ändamål är att skapa förutsättningar för ändamålsenliga boende- och levnadsförhållanden för seniorer.  Ändamålet uppfylls genom att stiftelsen ger ekonomiska bidrag och understöd till projekt som faller inom ramen för ändamålet.

Placeringsportföljens marknadsvärde och allokering per 31.12.2023.

Marknadsvärde: 13,05 MEUR